Poopeek

Jak smlouva v Poopeeku ošetřuje důsledky pandemie?

Smlouva z Poopeeku - více o smlouvě se dozvíte v přiloženém blogovém příspěvku - pojednává o důsledcích zrušení akce v kapitole 6. Pro okolnosti pandemie jsou pak v kapitole uvedeny 2 odstavce s označením 6.2. a 6.4., přičemž oba pojednávají o téže situaci z obou zúčastněných stran.

Zrušení ze strany pořadatele 6.2 Pořadatel má právo zrušit Umělecký výkon, pokud dojde k objektivním důvodům vedoucím ke zrušení Uměleckého výkonu na základě vyšší moci, přičemž pro účely této Smlouvy se těmito důvody považuje nepříznivé počasí při venkovním provedení Uměleckého výkonu, úmrtí, živelná pohroma. V takovém případě je Pořadatel povinen uhradit Umělci nebo jeho členům pouze náhradu nákladů účelně vynaložených na přípravu Uměleckého díla, zejména náhradu nákladů na propagaci, zajištění nástrojové aparatury, a dále náhradu Cestovních výdajů.

Zrušení ze strany umělce 6.4 Umělec není povinen hradit Pořadateli pokutu dle čl. 6.3.1 této Smlouvy pouze v případě, že dojde ke zrušení Uměleckého výkonu z důvodu objektivně neočekávané okolnosti, zakterou se pro účely této Smlouva považuje akt vyšší moci, nemoc Umělce nebo jeho člena objektivně bránící provedení Uměleckého výkonu či úmrtí Umělce, jeho člena nebo osob jím blízkým. V takovém případě Umělec nahradí Pořadateli pouze částku odpovídající 50% účelně vynaložených nákladů na přípravu a zajištění Uměleckého výkonu ze strany Pořadatele.

Související příspěvky na blogu

Máte jinou otázku nebo problém?

Prozkoumejte podporu