Poopeek

Zásady používání dat

Společnost Poopeek s.r.o., IČO: 078 19 820, se sídlem Polní 886/19, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43204 (dále jen „Společnost“) si tímto dovoluje informovat návštěvníky a uživatele aplikace Poopeek.com, kteří jsou subjekty údajů, o způsobu nakládání a zpracování jejich osobních údajů.

Společnost prohlašuje, že veškeré nakládání a zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy týkající ochrany osobních údajů, zejména nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Důležité pojmy

Osobní údaje

Veškeré informace o fyzické osobě, na základě nichž lze konkrétní osobu identifikovat, a to přímo či nepřímo za pomoci dalších údajů. Jedná se o údaje, díky nimž je možné fyzickou osobu identifikovat, nebo jsou tyto údaje k ní přiřaditelné

Subjekt údajů

Osoba, k níž se zpracovávané osobní údaje vztahují a která je dle těchto osobních údajů identifikovaná nebo identifikovatelná.

Správce osobních údajů

Osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů včetně určení způsobu zpracování osobních údajů.

Zpracovatel osobních údajů

Osoba zpracovávající či nakládající s osobními údaji.

Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo postup s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (př. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření) nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účel

Důvod, kvůli kterému správce zpracovává a využívá osobní údaje.

Souhlas

Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Dozorový orgán

Je úřad, na který se subjekt údajů může kdykoliv obrátit v případě pochybností o správnosti a zákonnosti zpracování jeho osobních údajů. Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese plk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: 234665111; tel.: 234665111; datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

Základní informace týkající se nakládání a zpracování osobních údajů

Správce

Jediným správcem osobních údajů je Společnost.

Zpracovatel

Primárním zpracovatelem osobních údajů je Společnost.Společnost je oprávněna využít ke zpracování osobních údajů externího zpracovatele, přičemž v daném případě se Společnost zavazuje spolupracovat pouze s předem osvědčenými zpracovateli (např. Google Analitycs, heatmapy, mailchip apod.) a v případě takovéto spolupráce se zavazuje dodržet veškeré zákonné postupy.

Subjekt údajů

Subjekt údajů je specifikován v níže uvedené tabulce, přičemž subjektem údajů je zejména návštěvník aplikace Poopeek.cz a uživatel (člen) aplikace, který je v rámci aplikace zaregistrován.
O ostatních návštěvnících internetové stránky neshromažďuje Společnost žádné osobní údaje.

Poskytování údajů třetím stranám

Společnost může poskytnout osobní údaje za účelem splnění smlouvy poskytnout nezbytné údaje poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům úhrad.

Kategorie Subjektu údajů

Uživatelé aplikace – standardní registrace

 • Účel zpracování osobních údajů
  • Poskytování služeb v rámci aplikace;
  • Zlepšování kvality poskytovaných služeb;
  • Interní posouzení;
 • Zpracovávané osobní údaje
  • Jméno a příjmení;
  • E-mailová adresa;
  • Telefonní číslo
  • IP adresa
 • Právní základ zpracování: Souhlas subjektu údajů
 • Doba zpracování: 10 let nebo do odvolání souhlasu

Uživatelé aplikace – profil

 • Účel zpracování osobních údajů
  • Poskytování služeb v rámci aplikace
 • Zpracovávané osobní údaje
  • Jméno, příjmení;
  • E-mailová adresa;
  • Primární a sekundární číslo;
  • Odkazy na sociální sítě;
  • Město, kraj a stát;
  • Jazyk
  • IP adresa
 • Právní základ zpracování: Souhlas subjektu údajů
 • Doba zpracování: 10 let nebo do odvolání souhlasu

Fakturační údaje

 • Účel zpracování osobních údajů
  • Splnění právní povinnosti
 • Zpracovávané osobní údaje
  • Jméno a příjmení;
  • Datum narození
  • DIČ (OSVČ)
  • Bankovní účet;
  • Adresa
 • Právní základ zpracování: Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Doba zpracování: Po dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle 10 let, po ukončení

Zásady zpracování osobních údajů

Zákonnost

Veškeré zpracování osobních údajů či nakládání s nimi je prováděno pouze v souladu s platnými právními předpisy, a to zejména s ohledem na dostatečnou ochranu osobních údajů.

Korektnost a transparentnost

Informace pro subjekty údajů či širokou veřejnost jsou podávány úplně, správné a jsou formulovány jasně, úplně a zároveň stručně a srozumitelně.

Účelové omezení

Osobní údaje se zpracovávají zásadně za účelem, pro který byly původně získané vyjma dalšího zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Minimalizace údajů a omezení uložení

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu zpracování. Stejně tak nejsou osobní údaje uchovávány a archivovány delší dobu, než je z hlediska účelu nutná.

Přesnost

Zpracovávají se přesné a aktualizované osobní údaje. V případě, že je důležité uchovávat vedle aktuálních osobních údajů i osobní údaje původní, uchovávají se tzv. historická data.

Integrita a důvěrnost

Náležité zabezpečení osobních údajů včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním (únikem) a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Práva subjektů údajů

Přístup k osobním údajům

Právo na informace subjektu údajů týkající se správce, zpracovatele či konkrétního zpracování osobních údajů (např. kontaktních údajů správce; účely zpracování nebo právní základ pro zpracování; oprávněné zájmy správce či třetí osoby; identifikace a kontakt na příjemce; době zpracování; automatizovaného zpracování včetně profilování).

Právo výmazu

Právo požádat o vymazání jeho osobních údajů za podmínek stanovených nařízením GDPR. Správce je oprávněn výmaz osobních údajů odmítnout, a to pouze v souladu ustanoveními GDPR či jiných platných právních předpisů.

Právo na opravu, doplnění

Subjekt údaje je oprávněn považovat po správci jakoukoliv opravu v případě, že jeho osobní údaje jsou vedeny nepřesně či nesprávně. Stejně tak má subjekt údajů oprávnění požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů ve stanovených případech (např. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů; zpracování je protiprávní a subjekt údajů nechce využít práva výmazu; osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování; dosud nevyřešená námitka subjektu údajů apod. dle čl. 18 GDPR.

Přenositelnost údajů

Subjekt údajů může využít práva přenositelnosti údajů a vyzvat správce k poskytnutí osobních údajů, které o něm zpracovává, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž subjekt údajů může takto získané osobní údaje předat jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zákonně a oprávněně zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V takovém případě je správce povinen pozastavit zpracování těchto osobních údajů.
To neplatí, pokud správce prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování a tyto důvody převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů (př. kontrola zaměstnanců; předchází rizikům atd.)

Automatizované rozhodování, profilování

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, tj. bez účasti lidského faktoru, které zahrnuje i profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Cookies

 • Textový soubor obsahující informace o konkrétních webových stránkách. Při jakékoliv návštěvě se tyto informace uloží do prohlížeče a jsou potom přístupné i při další návštěvě. Do cookies se například ukládají uživatelské předvolby, informace o navštívených sekcí webové stránky apod.
 • Společnost má ve své aplikaci povolená cookies, a to i cookies třetích stran.
 • Ke cookies třetích stran včetně informacích v rámci těchto cookies získaných, nemá Společnost žádný přístup. Tyto cookies třetích stran zahrnují zejména systému pro doručování reklamy nebo analýzy návštěvnosti.
 • Společnost soubory cookies používá zejména pro zlepšení kvality stránek, přičemž tyto soubory žádným způsobem neovlivňují aplikace, zabezpečení nebo nastavení v počítači uživatele.

Nesouhlas a odstranění cookies

Cookies je možné odmítnout či odstranit přímo v prohlížeči subjektů údajů (návštěvníka či člena), a to nejen pro cookies Společnosti, ale také pro cookies třetích stran. Společnost si však dovoluje upozornit, že v případě odmítnutí jakýchkoliv cookies mohou být funkce aplikace Poopeek.cz omezeny či nefunkční.

V Praze dne 1. 9. 2019

Poopeek.com